Prosessveiledning på arbeidsplasser

Om prosessveiledning på arbeidsplasser:

Alle arbeidsplasser er forskjellige, men alle arbeidsplasser har også noe til felles:

Jo større trivsel blant medarbeiderne, jo bedre kommunikasjon, samarbeid og forståelse på tvers av roller og posisjoner, desto bedre blir jobben gjort. Alle arbeidsplasser har sine rammevilkår som ikke alltid kan påvirkes. Men hvordan dette forvaltes, og hvordan følelser knyttet til arbeidssituasjonen håndteres både kolleger imellom og av leder, er avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Medarbeidere som opplever arbeidsmiljøet som godt, er medarbeidere som kan fokusere på kvalitet og faglighet i jobben som utføres. Et godt arbeidsmiljø skaper gode ringvirkninger for alle, og øker samhold, både mellom kolleger på samme nivå og i forhold til ledelse. Et godt arbeidsmiljø er avhengig av god ledelse, men ledere er også avhengige av at medarbeiderne "spiller ledelsen god". Og her arbeidsplassens kultur i forhold til følelser og kommunikasjon av avgjørende betydning.


Prosessveiledning retter seg mot nettopp dette: Hensikten er å bidra til å opprettholde eller utvikle en kultur hvor åpenhet og tydelig kommunikasjon fremmes. En kultur hvor følelser og reaksjoner møtes med forståelse og utforskning, reduserer skam, følelse av mindreverd/utilstrekkelighet og bidrar til at den enkelte medarbeider føler seg sett og verdsatt. Dette forebygger at frustrasjon bygger seg opp, og at det utvikler seg skarpe fronter mellom forskjellige ansatt-grupper på arbeidsplassen, eller mellom medarbeidere og ledelse. Å arbeide med dette, er derfor en svært god investering i arbeidsplassens fungering og utvikling, og kan motvirke utbrenthet blant medarbeidere og uønsket utskiftning av personale.

Prosessveiledning er også for ledelsen et verdifullt redskap i forhold til å få medarbeiderne med seg.

Jeg har igjennom flere år og på flere forskjellige arbeidsplasser gjort meg verdifulle erfaringer med hvordan det skapes et rom og en kultur hvor følelser kan uttrykkes og arbeides med på konstruktiv måte. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om dette.
Anna M. Szulc

Anna Szulc Psykologpraksis

Bygdøy Allé 21

0262 Oslo

Epost: psykolog@annaszulc.no

Tlf: 917 92 543

Org.nr.: 985828490